Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
191
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
2
Gebruik de vierwegbesturing (23) voor het selecteren van 
[USER1] of [USER2], en druk op de vierwegbesturing (5).
Het scherm voor het invoeren van tekst wordt weergegeven. 
3
Voer de tekst in. 
Er kunnen maximaal 
18 alfanumerieke single-
byte tekens en symbolen 
worden ingevoerd. 
Beschikbare bewerkingen
4
Verplaats de cursor voor tekstselectie na het invoeren van 
tekst naar [Volt.] en druk op de 4 knop. 
De naam wordt gewijzigd en de camera keert terug naar het scherm 
[Rename USER Mode].
Vierwegbesturing 
(2345)
De cursor voor tekstselectie verplaatsen. 
E-knop aan de 
achterzijde (S)
De cursor voor tekstinvoer verplaatsen. 
m
-knop
Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. 
4
-knop
Een met de cursor voor tekstselectie geselecteerd 
teken invoegen op de positie van de cursor voor 
tekstinvoer. 
U
/i-knop
Een teken op de positie van de cursor voor 
tekstinvoer wissen.
MENU
OK
Annul.
Annul.
Enter
Enter
Volt.
Volt.
1 teken wissen
1 teken wissen
USER-st. hernoemen
USER-st. hernoemen
Cursor voor 
tekstselectie 
Cursor voor 
tekstinvoer 
K-30_OPM_DUT.book  Page 191  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM