Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
243
An
de
re in
stell
in
gen
 wij
zig
en
7
2
Druk op de vierwegbesturing (2) om [Reset] te selecteren 
en druk op de 4 knop. 
De instellingen worden gereset. Het scherm dat werd weergegeven 
voordat u het menuitem selecteerde, wordt opnieuw weergegeven. 
U kunt de versie-informatie controleren voor software (firmware) in de 
camera. Indien een updatebestand voor de firmware beschikbaar is, 
kunt u de camera bijwerken naar de meest recente firmwareversie. 
1
Selecteer [Info/opties firmware] in het [R Instellen 3] menu, 
en druk op de vierwegbesturing (5). 
De firmwareversie voor de camera 
worden getoond op het scherm [Info/
opties firmware]. 
Van hieruit kunt u, als er een 
updatebestand werd opgeslagen 
op uw SD-geheugenkaart, een update 
uitvoeren.
2
Druk twee keer op de 3 knop. 
Het scherm dat werd weergegeven voordat u het menu-item 
selecteerde, wordt opnieuw weergegeven.
De Camera Versie-informatie controleren
Kijk op de PENTAX website voor meer informatie en procedures betreffende 
updates. 
• U kunt een camera niet herstellen naar een vorige firmwareversie na een 
update. 
• Zorg dat u, voordat u de update uitvoert, de gegevens op uw SD-
geheugenkaart op een computer of andere locatie heeft opgeslagen. 
• Wanneer de batterijen weinig stroom bevatten, verschijnt [Onvoldoende 
batterijvermogen om de firmware bij te werken] op de monitor. Plaats een 
volledig geladen batterij of nieuwe AA-batterijen, of maak gebruik van de 
optionele netvoedingsadapter kit. 
MENU
Ver:X.XX
Ver:X.XX
Info/opties firmware
Info/opties firmware
Camera
Camera
K-30_OPM_DUT.book  Page 243  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM