Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
246
An
de
re in
ste
llin
gen
 wij
zig
en
7
5
Druk op de vierwegbesturing (2) 
om [Beveiligen] te selecteren en 
druk op de 4 knop. 
Selecteer [Beveiliging opheffen] om de 
beveiliging van de opname te annuleren. 
De opname wordt beveiligd en het 
pictogram Y wordt rechts boven in het 
scherm weergegeven. 
Herhaal de Stappen 4 en 5 om andere opnamen te beveiligen.
Als u [Alle beelden] heeft geselecteerd in Stap 3, dan keert de camera 
terug naar enkel beeld weergave.
6
Druk op de 3 knop. 
De camera keert terug naar de weergave van één enkele opname. 
Wanneer er opnamen worden gemaakt met deze camera wordt er 
automatisch een map gemaakt en worden de opnamen opgeslagen in de 
nieuwe map. Elke mapnaam bestaat uit een doorlopend nummer van 100 
tot 999 en een serie van 5 karakters.
U kunt de mapnaam wijzigen in [Mapnaam] van het menu [R Instellen 2].
De mapnaaminstellingen wijzigen
Dat,
De twee getallen van de maand en dag van de datum waarop de 
opname gemaakt werd, staan in de mapnaam als [xxx_MMDD]. 
(standaardinstelling)
[MMDD] (maand en dag) verschijnt naargelang het in [Datum 
instellen] ingestelde weergaveformaat (p.67). 
 Voorbeeld: 101_0125 (map voor opnamen die zijn gemaakt 
op 25 januari) 
PENTX De mapnaam wordt toegewezen in de notatie [xxxPENTX]. 
 Voorbeeld: 101PENTX
Er kunnen maximaal 500 opnamen in een map worden opgeslagen. Als er 
meer dan 500 opnamen gemaakt worden, wordt er een nieuwe map gemaakt 
om de extra opnamen in op te slaan. In Belichtingsbracketing worden opnamen 
echter in dezelfde map opgeslagen tot het maken van opnamen voltooid is, 
zelfs als het aantal opnamen groter is dan 500. 
MENU
OK
100-0001
100-0001
OK
OK
Beveiligen
Beveiligen
Beveiliging opheffen
Beveiliging opheffen
Einde
Einde
K-30_OPM_DUT.book  Page 246  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM