Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
320
Bijlage
10
Informatie voor gebruikers over inzameling en verwerking van 
afgedankte apparatuur en gebruikte batterijen
1. In de Europese Unie
Deze symbolen op de verpakking en in bijgevoegde 
documenten duiden erop dat gebruikte elektrische en 
elektronische apparatuur en batterijen niet bij het gewone 
huisvuil mogen worden verwerkt.
Gebruikte elektrische/elektronische apparatuur en batterijen 
moeten afzonderlijk en in overeenstemming met de bestaande 
wetgeving worden behandeld.
Als u zich op de juiste wijze van deze producten ontdoet, dan 
draagt u ertoe bij dat het afval op de juiste wijze wordt 
behandeld en hergebruikt en dat geen schade optreedt aan het 
milieu of de gezondheid.
Als een chemisch symbool is toegevoegd onder het hierboven 
getoonde symbool (conform de richtlijn voor batterijen), dan wil 
dit zeggen dat een zwaar metaal (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb = lood) in 
de batterij aanwezig is met een concentratie die hoger is dan de 
desbetreffende drempelwaarde die in de batterijrichtlijn is vastgelegd.
Neem voor meer informatie over de inzameling en recycling van gebruikte 
producten contact op met de gemeente, de vuilnisdienst of de leverancier 
van het product.
2. In andere landen buiten de EU
Deze symbolen zijn alleen geldig in de Europese Unie. Als u zich van 
gebruikte producten wilt ontdoen, neem dan contact op met de lokale 
overheid of een dealer om te vragen naar de juiste methode voor 
afvalverwerking.
Voor Zwitserland: Gebruikte elektrische/elektronische apparatuur kan 
gratis worden teruggebracht naar de detaillist, zelfs wanneer u geen nieuw 
product koopt. Andere verzamelpunten vindt u op de website 
www.swico.ch of www.sens.ch.
K-30_OPM_DUT.book  Page 320  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM