Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
98
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
Kia fotografuojama su aparatu, atvaizdo triukšmas (atvaizdo šiurkštumas 
ar nelygumas) tampa pastebimas kitose situacijose.
- kai fotografavimas su ilgu išlaikymu
- kai fotografavimas su didesniu jautrumu
- kai CMOS sensoriaus temperatūra aukšta
Jūs galite naudodamiesi triukšmų sumažinimo funkcija, sumažinti vaizdo 
triukšmus. Padidėja vaizdų, nufotografuotų su įjungta triukšmų 
sumažinimo funkcija, išsaugojimo trukmė.
Sumažinami triukšmai, kai yra išrinkta didelio jautrumo (ISO) nuostatos.
1
[A Rec. Mode 3] (Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[High-ISO NR] (Aukšto ISO vertė), ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
Ekrane atsiras [High-ISO NR] (Aukšto ISO vertė) meniu langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(5) ir naudodamiesi keturkrypčiu 
selektoriumi (23), išrinkite [Auto] 
(Automatinis), [Off] (Išjungta), [Low] 
(Žemas), [Medium] (Vidutinis), 
[High] (Aukštas) ar [Custom] 
(Vartotojas).
Vaizdo triukšmo mažinimas (Triukšmo 
mažinimas)
High-ISO NR (Aukštas ISO NR)
High-ISO NR
Cancel
OK
OK
MENU
Off
Low
Medium
Auto
Custom
High
ISO
NR
AUTO
ISO
NR
CUSTOM
ISO
NR
OFF
ISO
NR
ISO
NR
ISO
NR
K-5 II_LIT.book  Page 98  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM