Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
99
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
3
Paspauskite 4 mygtuką.
Jei pasirinkote [Auto] (Automatinis), [Off] (Išjungta), [Low] (Žemas), 
[Medium] (Vidutinis), ar [High] (Aukštas), žiūrėkite žingsnį 7. 
4
Paspausdami keturkryptį selektorių (23), išrinkite [Setting] 
(Nustatymas) ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras triukšmo mažinimo lygis priklausomai nuo apsirinkto 
jautrumo.
5
Naudokite keturkryptį selektorių 
(23) pasirinkti jautrumo reikšmei ir 
naudokite keturkryptį selektorių 
(45) pasirinkti triukšmo mažinimo 
lygį, kuris priskirtas pasirinktam 
jautrumui.
Pasukite galinį ratuką (S) norėdami 
parodyti [High-ISO NR 2] (Aukšto ISO 
NR) ekraną. 
Paspausdami | mygtuką atšauksite pasirinktus jautrumo nustatymus.
Jautrumo vertės rodomos priklausomai [1. EV Steps] (EV Žingsniai) 
ir [2. Sensitivity Steps] (Jautrumo žingsniai) nustatymams padarytais 
[A Custom Setting 1] (Vartotojo nuostata) meniu.
6
Paspauskite 3 mygtuką.
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas 2 žingsnyje.
Auto (Automatinis)
Taikomas triukšmo mažinimas optimaliai 
paskaičiuodamas per ISO diapazoną. (gamyklinė 
nuostata)
Off (Išjungta)
Netaikomas trikšmo mažinimas esant bet kokiam ISO 
nustatymui.
Low (Žemas)/
Medium 
(Vidutinis)/High 
(Aukštas)
Taikomas triukšmo mažinimas parinkdamas 
konstantą per ISO diapazoną.
Custom 
(Vartotojas)
Taikomas triukšmo mažinimas apibrėžtas kiekvienam 
ISO nustatymui.
MENU
1
2
High-ISO NR
Reset
100
ISO
200
ISO
400
ISO
1600
ISO
3200
ISO
800
ISO
ISO
NR
OFF
ISO
NR
OFF
ISO
NR
OFF
ISO
NR
ISO
NR
ISO
NR
80
ISO
ISO
NR
OFF
K-5 II_LIT.book  Page 99  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM