Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
104
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
Leidžia fotografuoti su visiškai automatiniais nustatymais.
B
 režime, nuotraukos fotografuojamos su nustatytais nustatymais.
• Program Line (Programos linija) j (AUTO (AUTOMATINIS))
• File Format (Failo formatas)
JPEG
• Sensitivity (Jautrumas)
ISO AUTO
• Matavimo metodas
L
 (Multi-segment metering 
(Daugiasegmentinis matavimas))
• AF taškas
S
 (Auto (Automatinis))
• AUTO AF Point Setting
11 AF Points (AF taškai)
(AUTO AF taško nustatymas)
• White Balance 
F
 (Auto (Automatinis))
(Baltos spalvos balansas)
• Custom Image  
Bright (Šviesus)
(Vartotojo vaizdas)
• High-ISO NR  
Auto (Automatinis)
(Aukštas ISO NR)
• Slow Shutter Speed NR 
On (Įjungta)
(Lėtas užrakto greitis NR)
• Shake Reduction 
k (On (Įjungta))
(Sujudėjimo sumažinimas)
• Color Space (Spalvų paletė)
sRGB
Naudojantis B režimu 
Jei 3 mygtukas paspaustas B režime, atsiras meniu dėl Green režimo. 
Jūs negalite pasirinkti punktų, kurie negali būti keičiami.
K-5 II_LIT.book  Page 104  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM