Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
108
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
Suteikia galimybę nustatyti pageidaujamą išlaikymą greitai judantiems 
subjektams. Fotografuojant greitai judančius subjektus ir nustačius 
nedidelį išlaikymą, fotografijoje galima „sustabdyti“ judantį subjektą 
arba nustačius didelį išlaikymą, sukurti subjekto judesio efektą.
Diafragma yra automatiškai nustatoma, išgaunant atitinkamą ekspoziciją, 
priklausomai nuo išlaikymo.
1
Režimo išrinkimo diską pasukite 
į b padėtį.
2
Pasukdami priekinį ratuką (R), 
pakeiskite užrakto greitį.
Išlaikymą galima nustatyti ribose nuo 
1/8000 iki 30 sekundžių.
Nustatymai rodomi būsenos ekrane ir vaizdo ieškiklyje ir LCD ekrane.
Naudojantis b režimu 
• Sklendės greitį nustatykite didėjančiai 1/3 EV arba 1/2 EV. [A Custom 
Setting 1] (Vartotojo nuostata) meniu lange išrinkite ekspozicijos žingsnius 
[1. EV Steps] (EV Žingsniai). (121 psl.) 
• Negalima gauti tinkamos ekspozicijos su pasirinktu užrakto greičiu, 
jei jautrumas pasirinktas ne [ISO AUTO] (95 psl.). 
AF.S
1/
ISO
125
400
5.6
F
1
1
2
2
3
3
4
4
+5
-5
AWB
[
37
]
Tv
AUTO
JPEG
16
M
11
11
K-5 II_LIT.book  Page 108  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM