Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
123
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
AE fiksavimas yra funkcija, kuri fotografuojant vaizdus į atmintį įrašo 
ekspozicijos prioritetą. Pasinaudokite šia funkcija, kai subjektas yra labai 
mažas nustatyti tinkamą ekspoziciją arba apšviestas iš nugaros.
1
Nustatykite ekspoziciją 
ir paspauskite L mygtuką.
Fotoaparatas greitai užfiksuos 
fotografuojamo vaizdo ekspoziciją 
(šviesumą).
Kol yra suaktyvintas AE fiksavimas, 
vaizdo ieškiklyje ir būsenos ekrane 
yra atvaizduojama @.
Ekspozicijos užrakinimas prieš fotografuojant 
(AE užrakinimas)
• Ekspozicija išlieka fiksuota tiek laiko, kiek yra laikomas nuspaustas L 
mygtukas arba kiek laiko yra iki pusės nuspaustas užrakto paleidimo 
mygtukas. Ekspozicija išlieka fiksuota divigubai ilgiau nei matavimo 
laikmačio (119 psl.), net jeigu jūs atleidote pirštą nuo L mygtuko.
• Paspaudus L mygtuką, pasigirs pyptelėjimas. Pyptelėjimą galima 
išjungti. (298 psl.)
• AE užrakinimas yra negalimas B (Green (Žalia)), p (Bulb Exposure (Bulb 
ekspozicija)) ar M (Flash X-sync Speed (Blykstės X-sinchronizavimo greitis)) 
režime.
• Kai bent viena operacija atliekama, AE fiksavimas išjungtas.
- vėl paspaustas L mygtukas
- Q mygtukas, 3 mygtukas ar M mygtukas yra nuspaustas
- pasuktas režimo išrinkimo diskas
- pakeistas lęšis
- objektyvas su s (Auto (Automatinis)) pozicija yra nustatytas į kitą, 
nei į s padėtį
• Išlaikymo ir diafragmos reikšmės kombinacija keičiasi, priklausomai nuo 
transfokavimo padėties, netgi kol AE fiksavimas yra suaktyvintas, jeigu 
yra naudojamas židinio nuotolio objektyvas, kuriame didžiausia diafragmos 
reikšmė priklauso nuo židinio nuotolio. Tačiau ekspozicijos reikšmė nebus 
pakeista ir vaizdas bus nufotografuotas šviesesniu lygiu, nustatytu 
AE fiksavimo režimu.
• Ekspozicija gali būti fiksuojama, kai fokusas yra užfiksuotas. [A Custom 
Setting 1] (Vartotojo nuostata) meniu lange išrinkite [5. AE-L with AF Locked] 
(AE-L su AF fiksavimu) punktą. (132 psl.)
K-5 II_LIT.book  Page 123  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM