Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
124
4
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
Fokusavimas
Jūs galite vaizdo ryškumą nustatyti tokiais metodais.
Jūs galite pasirinkti autofokusavimo režimą iš l (Pavienis fokusavimas), 
kai vaizdo ryškumas yra nustatomas iki pusės nuspaudus užrakto paleidimo 
mygtuką ir jis fiksuojamas tokioje padėtyje ir k (Nepertraukiamas 
fokusavimas), kai vaizdo ryškumas yra reguliuojamas nepertraukiamai, kol 
iki pusės yra nuspaustas užrakto paleidimo mygtukas. Gamyklinė nuostata 
yra l.
1
Fokusavimo režimo selektorių 
nustatykite į l ar A.
=
Autofokusavimas
Iki pusės nuspaudus užrakto paleidimo mygtuką, 
fotoaparatas automatiškai fokusuoja fotografuojamą 
subjektą.
\
Rankinis 
fokusavimas
Fokusas nustatomas rankiniu būdu. (133 psl.)
Naudojant Autofokusas
K-5 II_LIT.book  Page 124  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM