Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
125
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
l
Pavienis režimas
Kai užrakto paleidimo mygtukas paspaustas iki pusės ir subjektas 
taps fokuse, fokusas užrakinamas (fokuso rakinimas) šioje 
pozicijoje. Jei subjektas nepatenka į fokuso zoną, sufokusuokite 
subjektą fokusavimo zonoje, užrakinkite fokusą šioje pozicijoje 
(fokuso rakinimas), ir sukomponuokite vaizdą.
• AF šviesa įsijungs kai reikės. (126 psl.)
• Nustatykite veiksmo prioritetą, kai užrakto paleidimo mygtukas 
paspaustas pilnai [15. AF.S Setting] (AF nustatymas) 
[A Custom Setting 3] (Vartotojo nuostata) meniu.
1
Focus-priority 
(Fokuso 
prioritetas)
Paleidimo mygtukas negali būti 
paleistas, kol subjektas fokuse. 
(gamyklinė nuostata)
Jei objektas per arti fotoaparato, 
ženkite atgal ir tada fotografuokite. 
Jei objektą sunku sufokusuoti, 
reguliuokite fokusą rankiniu būdu. 
2
Release-priority 
(Paleidimo 
prioritetas)
Paleidimo mygtukas gali būti 
paleistas net jei objektas 
nesufokusuotas.
k
 (A)
Nepertraukiamas 
režimas
Fotoaparatas nepertraukiamai fokusuoja subjektą, kol iki pusės 
nuspaustas užrakto paleidimo mygtukas. Fokuso indikatorius ] 
atsiras vaizdo ieškiklyje ir pasigirs pyptelėjimas. Net jeigu 
subjektas nėra sufokusuotas, užrakto mechanizmas pasileis, 
iki galo nuspaudus užrakto paleidimo mygtuką.
• Kai užrakto paleidimo mygtukas yra iki pusės nuspaustas, 
nustatant vaizdo ryškumą ir subjektas yra apibrėžtas kaip 
judamas objektas, fotoaparatas automatiškai seka subjektą. 
Objektyvas automatiškai veikia ir nepertraukiamai fokusuoja 
fotografuojamą subjektą.
• Nustatykite veiksmo prioritetą nepertraukiamam 
fotografavimui [16. AF.C Setting] (AF nustatymas) 
in the [A Custom Setting 3] (Vartotojo nuostata) meniu.
1
Focus-priority 
(Fokuso 
prioritetas)
Fotografavimas suteikiant prioritetą 
objektą laikyti fokuse esant 
nepertraukiamo fotografavimo 
režimui. (gamyklinė nuostata)
2 FPS-priority 
(FPS-prioritetas)
Fotografavimas suteikiant prioritetą 
išlaikymui esant nepertraukiamo 
fotografavimo režimui.
K-5 II_LIT.book  Page 125  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM