Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
126
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
Jūs galite nustatyti funkciją, kai fotografavimo režimu = mygtukas 
yra paspaustas.
1
[A Rec. Mode 5] (Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[Button Customization] (Mygtuko priskirimas) ir paspauskite 
keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [Button Customization] (Mygtuko priskirimas) meniu 
langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių (23), išrinkite [AF Button] 
(AF mygtukas) ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [AF Button] (AF mygtukas) meniu langas.
=
 mygtuko panaudojimas nustatant vaizdo ryškumą
AF Assist Light (AF pagalbinė lemputė)
Jūs galite nustatyti naudoti ar ne AF lemputę l režime [17. AF 
Assist Light] (AF pagalbinė lemputė) [A Custom Setting 3] (Vartotojo 
nuostata) meniu.
1 On (Įjungta)
Lengvesniam fokusavimui kai objektas tamsoje, 
AF lemputė įsijung kai užrakto paleidimo mygtukas 
paspaustas iki puses. (gamyklinė nuostata)
2 Off (Išjungta) AF lemputė nebus naudojama.
K-5 II_LIT.book  Page 126  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM