Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
127
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
3
Paspauskite keturkryptį selektorių 
(5) ir naudokite keturkryptį 
selektorių (23) išrinkti [Enable AF] 
(Galimas AF). 
4
Paspauskite 4 mygtuką.
5
Tris kartus paspauskite 3 mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
6
Kol žiūrite per vaizdo ieškiklį, 
paspauskite = mygtuką.
Autofokusas atliktas.
Enable AF 
(Galimas AF)
Automatinis fokusavimas yra atliekamas naudojantis = 
mygtuku arba užrakto paleidimo mygtuku. 
(gamyklinė nuostata)
Cancel AF 
(AF atšaukimas)
\
 pasirodo vaizdo ieškiklyje kai = mygtukas 
nuspaustas. Autofokusas neaktyvuojamas, kai 
nuspaudžiamas užraktas. (Nuimkite pirštą nuo = 
mygtuko, norėdami grįžti prie normalaus autofokusavimo 
režimo.)
l
Pavienis 
autofokusavimas
Kai = mygtukas paspaustas ir objektas 
sufokusuojamas, Fokuso fiksavimo funkcija 
aktyvuojama kol mygtukas paspaustas.
k
Nepertraukiamas 
autofokusavimas
Objektas sufokusuotas, kai = mygtukas nuspaustas.
AF Button
Cancel
OK
OK
MENU
AF is performed when
the AF button is pressed
Enable AF
Cancel AF
K-5 II_LIT.book  Page 127  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM