Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
128
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
7
Paspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Kai [Enable AF] (Galimas AF) priskirtas [Shutter Button Half Press] 
(Paleidimo mygtukas paspaustas iki pusės) [Button Customization] 
(Mygtuko priskirimas), paspauskite užrakto paleidimo mygtuką, 
kol laikote nuspaudę = mygtuką.
Vaizdas bus nufotografuotas.
Jūs galite koreguoti AF fokusavimo padėtį.
1
[A Custom Setting 4] (Vartotojo nuostata) meniu lange 
išrinkite [26. AF Fine Adjustment] (AF tikslus reguliavimas) 
ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
2
Paspausdami keturkryptį selektorių (23), išrinkite [On] 
(Įjungta) ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [26. AF Fine Adjustment] (AF tikslus reguliavimas) meniu 
langas.
AF detalus reguliavimas
• Prašome pasinaudoti [AF Fine Adjustment] (AF tikslus reguliavimas) tik tada, 
kai yra būtina. Problema gali iškilti, kai reguliavimo metu, fotografuojant 
autofokusavimo režimu, gali būti sudėtinga vaizdus nufotografuoti su 
atitinkamu nustatytu fokusavimu. Nustatykite [Off] (Išjungta) jei jums nereikia 
reguliuoti AF fokusavimo pozicijos.
• Bet koks fotoaparato sujudėjimas, bandymo fotografuoti metu, reguliuojant 
fokusą, gali sudaryti sunkumų pasiekti tinkamą fokuso padėtį. Todėl visada 
pasinaudokite trikoju, kai atliekate bandymo kadrus.
K-5 II_LIT.book  Page 128  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM