Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
130
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
Parinkite vaizdo ieškiklyje kadro dalį, kuriame norėsite nustatyti fokusą. 
Gamyklinė nuostata yra S (Auto (Automatinis)).
Išrinktasis AF taškas(i) vaizdo ieškiklyje švies raudonai (Superimpose AF 
Area (AF zonos perkomponavimas)).
1
Pasukite AF taško perjungimo 
ratuku.
Jeigu reguliavimo reikšmė yra išsaugoma, naudojantis [Apply One] (Taikyti 
vienam) punktu ir jūs paspausite 4 mygtuką su išrinktuoju [Apply All] (Taikyti 
visiems) punktu 3 žingsnyje, [Apply All] (Taikyti visiems) punkto reikšmė bus 
naudojama vietoje [Apply One] (Taikyti vienam) reikšmės.
Fokusavimo ploto išrinkimas (AF taškas)
U Center 
(Centras)
Fotoaparatas nustato fokusavimo zoną vaizdo ieškiklio 
centre.
j
Select (Išrinkti) Išrenkama fokusavimo zona iš vienuolikos AF zonos taškų.
S Auto 
(Automatinis)
Fotoaparatas parenka optimalų AF tašką net jeigu objektas 
nėra centre. Jūs galite išrinkti iš 11 AF taškų (gamyklinė 
nuostata) ar 5 taškų [AUTO AF Point Setting] (Auto AF 
taško nustatymas) [AF Settings] (AF nustatymai) 
[A Rec. Mode 1] (Įrašymo režimas) meniu.
• AF taškas(i) nebus atvaizduojamas vaizdo ieškiklyje raudonai, jeigu 
[A Custom Setting 2] (Vartotojo nuostata) meniu [14. Superimpose AF Area] 
(AF zonos perdengimas) punktui yra išrinkta [Off] (Išjungta) nuostata.
• AF taškas yra fiksuojamas U nekreipiant dėmesio į nustatymą su 
objektyvais kitais, nei DA, DA L, D FA, FA J, FA arba F objektyvais. (348 psl.)
K-5 II_LIT.book  Page 130  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM