Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
131
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
1
Nustatykite AF taško perjungimo 
ratuką į j.
V
 pasirodo vaizdo ieškiklyje, 
kai pakeistas AF taškas.
2
Žiūrėkite per vaizdo ieškiklį ir patikrinkite subjekto padėtį.
3
Paspausdami keturkryptį selektorių (2345), pakeiskite 
AF tašką.
Pasirinktas AF taškas pasirodo 
būsenos ekrane.
Galimos operacijos
Vaizdo ieškiklyje ims šviesti AF taškas(i) raudonai (Superimpose AF 
Area) ir jūs galite patikrinti, kur nustatėte AF tašką.
Fokusavimo padėties nustatymas vaizdo ieškiklyje
4
 mygtukas
AF taškas grįžta į AF rėmo centrą.
Laikykite 
nuspaudę 4 
mygtuką
Negalima keisti AF taško ir leidžia keturkrypčio 
selektoriaus (2345) valdymą. Leisti keisti AF 
taškus, paspauskite 4 mygtuką kai tiesioginių 
mygtukų valdymas galimas. Jūs girdėsite pyptelėjimą 
perjungiant tarp galimas ir negalimas.
P
AF.S
1/
ISO
AUTO
2000
2.8
F
1
1
2
2
3
3
4
4
+5
-5
AWB
16
M
[
37
]
1600
JPEG
K-5 II_LIT.book  Page 131  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM