Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
133
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
Kai fokusuojate rankiniu būdu, galite naudotis fokuso indikatoriumi 
ar matiniu laukeliu vaizdo ieškiklyje.
Kai bus nustatytas fotografuojamo subjekto vaizdo ryškumas, net rankinio 
fokusavimo režimu, vaizdo ieškiklyje atsiras ] indikatorius.
Jūs galite rankiniu būdu sureguliuoti vaizdo ryškumą, naudodamiesi 
fokuso indikatoriumi ].
1
Fokusavimo režimo selektorių 
nustatykite į \.
2
Žiūrėdami per vaizdo ieškiklį, 
iki pusės nuspauskite užrakto 
paleidimo mygtuką ir pasukite 
fokusavimo žiedą.
Atsiras fokuso indikatorius ] ir jus 
išgirsite pyptelėjimą, kai subjektas 
bus sufokusuotas.
Nustatyti fokusą rankiniu būdu (Rankinis fokusas)
Naudojant fokuso indikatorių
• Rankinio fokusavimo režimas naudoja vaizdo ieškiklio matinį laukelį, kai 
subjektą yra sunku sufokusuoti ir fokuso indikatorius neatsiras ekrane. 
• Kai subjektas yra sufokusuotas, pyptelėjimas bus išjungtas. (298 psl.)
K-5 II_LIT.book  Page 133  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM