Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
134
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
Jūs galite rankiniu būdu sureguliuoti vaizdo ryškumą, naudodamiesi 
vaizdo ieškiklio matiniu laukeliu.
1
Fokusavimo režimo selektorių nustatykite į \.
2
Žiūrėdami per vaizdo ieškiklį, sukite fokusavimo žiedą, 
kol subjektas fokusavimo ekrane taps ryškus.
Naudojimasis vaizdo ieškiklio matiniu laukeliu
Fotografavimas pagaunamo fokuso režimu
Kai [25. Catch-in Focus] (Pagaunamas fokusas) [A Custom Setting 4] 
(Vartotojo nuostata) meniu yra priskirta [On] (Įjungta) nuostata, jeigu 
fokuso režimui yra išrinkta l ir vienas iš nurodytų objektyvo tipų yra 
pritvirtintas prie fotoaparato, tai yra galimas fotografavimas 
pagaunamo fokuso režimu ir fotoaparato užraktas pasileis 
automatiškai, kai subjektas bus sufokusuotas.
• Rankinio fokusavimo objektyvas
• DA arba FA objektyvai turi = ir \ nustatymą ant objektyvo 
(prieš fotografavimą turi būti išrinktas \)
 
Kaip fotografuoti vaizdus
1 Prie fotoaparato pritvirtinkite tinkamą objektyvą.
2 Fokusavimo režimo selektorių nustatykite į l padėtį.
3 Nustatykite fokusą į padėtį, kur subjektas turėtų praslinkti.
4 Iki galo nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Užrakto mechanizmas automatiškai pasileis, kai subjektas 
pateks į fokusavimo rėmelį nustatytoje padėtyje.
K-5 II_LIT.book  Page 134  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM