Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
141
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
1
[A Rec. Mode 4] (Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[Shake Reduction] (Sujudėjimo sumažinimas) ir paspauskite 
keturkryptį selektorių (5).
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23), išrinkite k ar l 
ir paspauskite 4 mygtuką.
3
Paspauskite 3 mygtuką.
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkimą.
4
Iki pusės nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
k atsiras vaizdo ieškiklyje ir bus 
suaktyvinta sujudėjimo sumažinimo 
funkcija.
Vertikalaus ir horizontalaus judėjimo sumažinimas
k Naudoja Judesio sumažinimą. 
(gamyklinė nuostata)
l Nenaudoja Judesio sumažinimo.
• Nustatykite [Shake Reduction] (Sujudėjimo sumažinimas) į l (Off) 
kai naudojate fotoaparatą su trikoju, arba kai funkcija nėra būtina.
• Sujudėjimo sumažinimo funkcija automatiškai išsijungs tokiose situacijose. 
Atsiminkite, kad Judesio sumažinimo funkcija negalima kai yra nustatytos 
sekančios funkcijos.
- p (Bulb Exposure (Bulb ekspozicija)) režimas
- Fotografavimas užrakto paleidimo laikmačio režimu
- Fotografavimas nuotolinio valdymo režimu
- Fotografavimas su pakeltu veidrodėliu
- Kai [Auto Align] (Auto lygiavimas) nustatyta P (Off) [HDR Capture] (HDR 
fotografavimas) nustatymuose
- Naudodami blykstę belaidžiame režime
Shake Reduction
GPS
MENU
1 2 3
4
5
OK
Movie
Live View
Electronic Level
Horizon Correction
Input Focal Length
Cancel
OK
K-5 II_LIT.book  Page 141  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM