Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
142
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
1
Pasirinkite [Horizon Correction] (Horizonto korekcija) 
[A Rec. Mode 4] (Įrašymo režimas) meniu.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(45) išsirinkite O ar P.
3
Paspauskite 3 mygtuką.
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkimą.
4
Iki pusės nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Statuso ekrane apsirodo indikatoriai.
Pataiso nuotraukų kampą
k Judesio Sumažinimas Įjungtas + Horizonto korekcija Išjungta
l Judesio Sumažinimas Išjungtas + Horizonto korekcija Išjungta
q
Judesio sumažinimas įjungtas + Horizonto korekcija įjungta
r
Judesio sumažinimas išjungtas + Horizonto korekcija išjungta
Shake Reduction
35mm
MENU
1 2 3
4
5
GPS
Movie
Live View
Electronic Level
Horizon Correction
Input Focal Length
Exit
K-5 II_LIT.book  Page 142  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM