Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
146
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
7
Iki galo nuspauskite užrakto 
paleidimo mygtuką.
Suaktyvinę g režimą, užrakto paleidimo 
laikmačio priekinė ir galinė lemputės 
pradės blykčioti retai ir likus 2 sekundėms 
iki užrakto paleidimo ims blykčioti tankiai. 
Pasigirs pyptelėjimas ir jo dažnumas 
didės. Užraktas pasileis apytikriai po 
12 sekundžių, kai iki galo bus nuspaustas 
užrakto paleidimo mygtukas.
Suaktyvinus Z režimą, užraktas pasileis 
apytikriai po 2 sekundžių, kai iki galo bus 
nuspaustas užrakto paleidimo mygtukas.
• [Drive Mode] (Fotografavimo būdo režimas) meniu lange, išrinkus kitą, 
nei g ar Z nuostatą, atšaukite nepertraukiamą fotografavimą. Nuostata 
yra atšaukiama, išjungus fotoaparato maitinimą, jeigu [Drive Mode] 
(Fotografavimo būdo režimas) punktui yra išrinkta P (Off) nuostata 
[Memory] (Atmintis) [A Rec. Mode 5] (Įrašymo režimas) meniu. 
• Sujudėjimo sumažinimo funkcija automatiškai išsijungs, kai yra išrinkta 
g
ar Z.
• Jūs galite fotoaparate nustatyti, kad pyptelėjimai nepasigirstų. (298 psl.)
• Ekspozicija gali būti nustatyta neteisingai, jeigu šviesa pateks per vaizdo 
ieškiklį. Pasinaudokite AE fiksavimo funkcija (123 psl.) arba pridėkite 
vaizdo ieškiklio dangtelį ME. Šviesos patekimas per vaizdo ieškiklį 
neturės įtakos, kai yra išrinktas ekspozicijos režimas a (Manual 
Exposure (Rankinė ekspozicija)).
Okuliaro F
R
nuėmimas
Vaizdo ieškiklio ME dangtelio 
pritvirtinimas
K-5 II_LIT.book  Page 146  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM