Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
152
4
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
Nuolatinis fotografavimas
Laikant nuspaustą užrakto paleidimo mygtuką, vaizdai bus fotografuojami 
vienas po kito nepertraukiamai.
1
Fotografavimo režimu paspauskite keturkryptį selektorių (2).
Ekrane atsiras [Drive Mode] (Fotografavimo būdo režimas) meniu 
langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių (45), išrinkite g.
3
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(3) ir naudodamiesi keturkrypčiu 
selektoriumi (45) išrinkite g ar h.
4
Paspauskite 4 mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
Continuous Shooting 
(Nepertraukiamas fotografavimas)
g
Continuous Shooting 
(Hi) (Nepertraukiamas 
fotografavimas)
Jeigu JPEG kokybei yra išrinkta p/C, 
iki 30 kadrų yra nepertraukiamai nufotografuojama, 
apytikriai 7,0 kps greičiu.
h
Continuous Shooting 
(Lo) (Nepertraukiamas 
fotografavimas)
Jeigu JPEG kokybei yra išrinkta p/C, 
vaizdai bus nepertraukiamai fotografuojami 
apytikriai 1,6 kps greičiu, kol SD atminties 
kortelė bus užpildyta.
Jeigu failo formatas yra [RAW] (PEF), iki 20 kadrų g ir iki 40 kadrų h galite 
nufotografuoti nepertraukiamai.
Drive Mode
Continuous Shooting (Hi)
Cancel
MENU
MUP
OK
OK
K-5 II_LIT.book  Page 152  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM