Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
153
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
5
Iki pusės nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Autofokuso sistema apdoroja.
6
Iki galo nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Laikant iki galo nuspaustą užrakto paleidimo mygtuką, vaizdai bus 
fotografuojami nepertraukiamai. Jeigu pageidaujate sustabdyti 
nepertraukiamą vaizdų fotografavimą, nuimkite pirštą nuo užrakto 
paleidimo mygtuko.
• Jeigu fokuso režimui yra išrinkta l (Pavienis fokusavimas), fokusavimo 
padėtis yra fiksuojama pirmajam kadrui ir vaizdai yra nepertraukiamai 
fotografuojami tuo pačiu intervalu.
• Vaizdo ryškumas yra nustatomas nepertraukiamai, kai fokuso režimui 
yra išrinkta k (Nepertraukiamo fokusavimo) nuostata.
• Jūs taip pat galite pasinaudoti nuotoliniu valdymu, vaizdus fotografuojant 
nepertraukiamai. (147 psl.)
• Naudojantis vidine blykste užrakto mechanizmas nepasileis, kol vyksta 
blykstės įkrovos procesas. Jūs galite fotoaparate nustatyti, kad užrakto 
mechanizmas pasileistų, kol blykstė bus parengta, [A Custom Setting 3] 
(Vartotojo nuostata) meniu lange išrinkdami [20. Release While Charging] 
(Paleisti įkrovos metu) punktą. (80 psl.)
• [Drive Mode] (Fotografavimo būdo režimas) meniu lange, išrinkus kitą, 
nei g ar h nuostatą, atšaukite nepertraukiamą fotografavimą. 
Nuostata yra atšaukiama, išjungus fotoaparato maitinimą, jeigu [Drive Mode] 
(Fotografavimo būdo režimas) punktui yra išrinkta P (Off) [Memory] 
(Atmintis) [A Rec. Mode 5] (Įrašymo režimas) meniu. (322 psl.)
• Fotografavimo greitis gali sumažėti kai [Lens Correction] (Objektyvo 
korekcija) (227 psl.) nustatyta On (Ijungta).
K-5 II_LIT.book  Page 153  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM