Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
154
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
Suaktyvinus fotografavimą intervalu, vaizdai yra fotografuojami nustatytu 
intervalu nustatytą laiką.
1
[A Rec. Mode 2] (Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[Interval Shooting] (Fotografavimas intervalu) ir paspauskite 
keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [Interval Shooting] (Fotografavimas intervalu) meniu 
langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23) išrinkite [Interval] 
(Intervalas).
Kai fotografuojami du arba daugiau 
vaizdų, nustatykite laukimo laiką, kol bus 
nufotografuojamas paskesnis vaizdas.
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23) išrinkite parametrą ir naudodamies 
keturkrypčiu selektoriumi (45), sureguliuokite išrinktą reikšmę.
Jūs galite nustatyti iki 24 valandų, 00 minučių, ir 00 sekundžių.
Paspausdami 4 mygtuką užbaigti nustatymus.
Fotografavimas nustatytais intervalais
• Intervalinis fotografavimas yra negalimas sekančiose situacijose.
- kai ekspozicijos režimas nustatytas B (Green (Žalia)), p (Bulb Exposure 
(Bulb ekspozicija)), A, ar C (Movie (Judami vaizdai))
- kai Išplėstinis breketingas, skaitmeninis filtras ar HDR foatografavimas 
nustatytas
• Kai nustatytas intervalinis fotografavimas, Multi-exposure nėra galimas.
Interval Shooting
MENU
Start Shooting
Interval
Number of Shots
Start Interval
002images
Now
Start Time
Cancel
OK
OK
00 00 00
:
'
"
K-5 II_LIT.book  Page 154  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM