Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
156
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
7
Iki galo nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Jeigu [Start Interval] (Startavimo intervalai) punktui yra išrinkta [Now] 
(Dabar), bus nufotografuotas pirmasis vaizdas. Kai yra išrinkta 
[Set Time] (Nustatyti laiką), fotografavimas prasidės nustatytu laiku.
Fotografuojant daug vaizdų, vaizdai yra fotografuojami intervalu, 
nustatytu 2 žingsnyje.
Atšaukti fotografavimą, spauskite 3 mygtuką.
Kai nustatytas vaizdų skaičius yra nufotografuotas, [Interval shooting 
complete] (Intervalinis fotografavimas baigtas) parodomas, 
ir fotoaparatas sugrįš į įprastinį laukimo režimą.
• Jei režimų ratukas ar pagrindinis mygtukas įjungtas kol fotografuojama, 
nufotografuotos nuotraukos išsaugomos ir intervalinis fotografavimas 
užbaigiamas.
• [Single Frame Shooting] (Pavienio kadro fotografavimas) pasirinkta 
nepriklausomai nuo dabartinio pasirinkto režimo parametrų.
• Jeigu subjektas nėra sufokusuotas fokuso režimu nustatykite l 
(Single mode) arba jeigu [Interval] (Intervalas) nuostata yra pernelyg maža 
ir vaizdas negali būti pilnutinai apdorojamas, prieš įrašant vaizdą, vaizdas 
nebus nufotografuotas.
• Net jeigu kiekvienas kadras yra atvaizduojama ekrane su greita peržiūra, 
jo nebus galima padidinti, ištrinti, ar išsaugoti RAW formate.
• Fotografavimas intervaliniu režimu yra atšaukiamas kai SD atminties 
kortelėje nėra vietos vaizdų įrašymui.
• Jeigu automatinio maitinimo išjungimo režimo dėka, fotoaparatas yra 
išjungiamas, vaizdus fotografuojant intervalu, fotoaparatas automatiškai 
vėl įsijungs, kai ateis nustatytas fotografavimo laikas.
• Jeigu vaizdus fotografuojate intervalu ilgą laiką, rekomenduojama 
pasinaudoti kintamosios srovės adapteriu AC (papildomai). (58 psl.)
K-5 II_LIT.book  Page 156  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM