Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
157
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
Jūs galite sukurti sudėtinį paveikslą, fotografuodami kelis kadrus.
1
[A Rec. Mode 2] (Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[Multi-exposure] (Daugkartinė ekspozicija) ir paspauskite 
keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [Multi-exposure] (Daugkartinė ekspozicija) meniu langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite [Number of 
Shots] (Kadrų skaičius).
3
Paspauskite keturkryptį selektorių 
(5), o po to paspausdami 
keturkryptį selektorių (23), 
norėdami pasirinkti kadrų skaičių.
Pasirinkite nuo 2 iki 9 kadrų.
4
Paspauskite 4 mygtuką.
5
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite [Auto EV 
Adjustment] (Automatinis EVreguliavimas) ir paspauskite 
keturkryptį selektorių (45) išrinkti O ar P.
Išrinkus O (On), nuostatą, ekspozicija yra reguliuojama automatiškai, 
priklausomai nuo kadrų skaičiaus.
Daugkartinė ekspozicija
• Multi-ekspozicija yra negalima sekančiose situacijose.
- kai ekspozicijos režimas yra nustatytas B (Green (Žalia)) 
ar C (Movie (Judami vaizdai))
- kai Išplėstinis breketingas, skaitmeninis filtras, HDR fotografavimas 
ar Xpro procesas nustatytas 
• Kai Multi-exposure yra nustatya, sekančios funkcijos negalimos.
- ekspozicijos braketingas ar Intervalinis fotografavimas 
(Paskutinė pasirinkta funkcija)
- lens Correction (Objektyvo korekcija)
Multi-exposure
Cancel
MENU
Start Shooting
Number of Shots
Auto EV Adjustment
OK
OK
2 times
K-5 II_LIT.book  Page 157  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM