Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
158
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
6
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite [Start 
Shooting] (Pradėti fotografuoti) ir paspauskite 4 mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
7
Iki pusės nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Autofokuso sistema apdoroja.
8
Iki galo nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Kiekvieną kartą, paspaudus užrakto paleidimo mygtuką, greitos 
peržiūros metu bus atvaizduotas sukurtas vaizdas. Greitos peržiūros 
metu paspausdami i mygtuką, ištrinkite sukurtus vaizdus iki nustatyto 
taško ir vėl fotografuokite nuo pirmo kadro.
Vaizdas yra išsaugomas, kai nustatytas kadrų skaičius nufotografuotas, 
ir tada vėl ekrane pasirodo [Multi-exposure] (Daugkartinė ekspozicija).
• Kai fotografuojant operacijos atliktos, nufotografuotos nuotraukos 
išsaugomos Multi-exposure, kai išeinama.
- kai Q mygtukas, 3 mygtukas, keturių krypčių selektorius (2345), 
M
 mygtukas ar |/Y mygtukas yra nuspaustas
- kai pasuktas režimo išrinkimo diskas
• Fotografuojant Multi-exposure režimu, nuadojantis Live View, pusiau 
permatoma nuotrauka rodoma. (Nerodoma jei fotoaparatas prijungtas 
prie AV įrenginio.)
K-5 II_LIT.book  Page 158  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM