Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
162
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
6
Paspauskite 4 mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
7
Iki pusės nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Kai objektas fokuse, fokuso indikatorius ] atsiranda vaizdo ieškiklyje 
ir EV kompensacijos vertė atsiras būsenos ekrane ir LCD ekrane 
ir vaizdo ieškiklyje.
8
Iki galo nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Spauskite užrakto mygtuką, kol užfiksuosite nustatytą kiekį nuotraukų.
Keli iš eilės vaizdai bus nufotografuoti, priklausomai nuo to, kokia tvarka 
bus nustatyta [8. Auto Bracketing Order] (Automatinio gretinimo tvarka) 
[A Custom Setting 2] (Vartotojo nuostata) meniu.
• Jeigu AF režimui yra išrinkta l (Pavienis fokusavimas), fokusavimo 
padėtis yra fiksuojama pirmajam kadrui ir naudojami sekančiams vaizdams.
• Automatinio gretinimo režimu nuėmus pirštą nuo užrakto paleidimo mygtuko, 
ekspozicija išlieka atmintyje dvigubai tiek laiko kiek yra nustatytas 
ekspozicijos apšviestumo nustatymo laikmatis (gamyklinė nuostata yra 
20 sekundžių) (119 psl.) ir jūs galite fotografuoti vaizdą su kita ekspozicijos 
kompensavimo reikšme. Po dvigubai tiek laiko kiek ir išrinkto ekspozicijos 
apšviestumo nustatymo laikmačio, fotoaparatas persijungs į pirmojo kadro 
fotografavimą.
• Jeigu [A Custom Setting 2] (Vartotojo nuostata) meniu lange [9. One-Push 
Bracketing] (Gretinimas vienu paspaudimu) punktui yra išrinkta [On] (Įjungta) 
nuostata, net jei užrakto paleidimo mygtukas nėra nepertraukiamai 
nuspaustas iki galo, visi kadrai bus automatiškai nufotografuoti su vienu 
užrakto paleidimo mygtuko nuspaudimu.
• Jūs galite kombinuoti ekspozicijos gretinimą su vidine blykste arba išorine 
blykste (tik P-TTL automatinė), nepertraukiamai pakeisti tik blykstės šviesos 
intensyvumą. Tačiau, kai yra naudojama išorinė blykstė, laikant nuspaudus 
užrakto paleidimo mygtuką ir fotografuojant nepertraukiamai, antrasis 
ir trečiasis kadrai gali būti padaryti prieš blykstei pilnutinai įsikrovus. 
Nufotografuokite sekantį kadrą, kai įsitikinsite, kad blykstė pilnutinai 
įsikrovusi.
• [Drive Mode] (Fotografavimo būdo režimas) meniu lange, išrinkus kitą, 
nei l, b ar c nuostatą, atšaukite ekspozicijos gretinimą. Nuostata 
yra atšaukiama, išjungus fotoaparato maitinimą, jeigu [Drive Mode] 
(Fotografavimo būdo režimas) punktui yra išrinkta P (Off) [Memory] 
(Atmintis) [A Rec. Mode 5] (Įrašymo režimas) meniu. (322 psl.)
• Jei naudosite Ekspozicijos breketingą nuolatos, jūs galite priskirti jį |/Y 
mygtukui. (295 psl.)
K-5 II_LIT.book  Page 162  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM