Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
167
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
*1 Negalimas, kai ekspozicijos režimas nustatytas C (Movie (Judami vaizdai)).
*2 Galimas, tik kai ekspozicijos režimas nustatytas C (Movie (Judami vaizdai)).
Custom Filter 
(Pasirenkamas 
Jūs galite individualiai 
pritaikyti ir išsaugoti filtrą 
pagal jūsų 
pageidavimus.
High Contrast (Didelis kontrastas): 
OFF (Išjungta)/+1 iki +5
Soft Focus (Švelnus fokusas): 
OFF (Išjungta)/+1 iki +3
Tone Break (Tono Lūžis): OFF 
(Išjungta)/Red (Raudona)/Green 
(Žalia)/Blue (Mėlyna)/Yellow 
(Geltona)
Shading Type (Atspalvio tipas): 
6 tipai
Shading Level (Šešėlių lygis): 
-3 iki +3
Distortion Type (Iškraipymų tipas): 
3 tipai
Distortion Level (Iškraipymų lygis): 
OFF (Išjungta)/Low (Žemas)/
Medium (Vidutinis)/High (Aukštas)
Invert Color (Apversta spalva): 
OFF (Išjungta)/ON (Įjungta)
Color 
(Spalvotas) 
Fotografuoti vaizdus su 
pasirinktos spalvos filtru.
Color (Spalvotas): Red (Raudona)/
Magenta (Rausvai raudona)/Blue 
(Mėlyna)/Cyan (Žalsvai mėlyna)/
Green (Žalia)/Yellow (Geltona)
Color Density (Spalvos tankumas): 
Light (Šviesa)/Standard 
(Standartinis)/Dark (Tamsu)
Filtro 
pavadinimas
Efektas
Parametras
K-5 II_LIT.book  Page 167  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM