Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
168
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
1
[A Rec. Mode 2] (Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[Digital Filter] (Skaitmeninis filtras) ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
Ekrane atsiras filtro pasirinkimo meniu langas.
Fone bus rodomas paskutinis nufotografuotas kadras po įjungimo.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(45) išrinkite filtrą.
3
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23) išrinkite parametrą 
ir naudodamiesi keturkrypčiu 
selektoriumi (45) sureguliuokite 
parametro reikšmę.
• Kai Skaitmeninis filtras nustatyta, formatas visada nustatomas [JPEG] 
ir negali būti pakeistas. Negalite naudoti Skaitmeninio filtro, kai nuotraukos 
formatas nustatytas į [RAW] ar [RAW+].
• Kai nustatytas skaitmeninis filtras, sekančios funkcijos nėra galimos.
- Intervalinis fotografavimas, Multi ekspozicija, Nepertraukimas 
fotografavimas
- Išplėstinis breketingas ar HDR fotografavimas (Naudojama paskutinė 
pasirinkta funkcija)
Priklausomai nuo naudojamo filtro, vaizdų išsaugojimui gali prireikti daugiau 
laiko.
Starburst
Cancel
Check
OK
OK
MENU
AE.L
OFF
OFF
Shape
Cancel
Check
OK
OK
MENU
AE.L
K-5 II_LIT.book  Page 168  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM