Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
172
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
4
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite [Show Grid] 
(Tinklelio rodymas) ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
5
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23) pasirinkite tinklelio tipą ir 
paspauskite 4 mygtuką.
Pasirinkite iš [Off] (Išjungta) (gamyklinė 
nuostata), e (4×4 Tinklas), 
f
(Auksinis pjūvis) ar g (tinklelis).
6
Paspausdami keturkryptį selektorių (23), išrinkite [Info 
Overlay] (Info perdangos), [Histogram] (Histograma) ar [Bright/
Dark Area] (Šviesi/tamsi zona).
7
Paspausdami keturkryptį selektorių (45), išrinkite O arba P.
8
Dusyk paspauskite 3 mygtuką.
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkimą.
Reikia daugiau laiko norint sufokusuoti kai naudojatės I ar i nei kai 
naudojte S. Taip pat sudėtingiau fotoaparatui sufokusuoti sekančius objektus 
(arba sekančiose situacijose).
- objektai su menku kontrastu
- objektai be vertikalaus kontrasto, pavyzdžiui, horizontalių juostų
- objektai su nuolat kintančiu ryškumu, forma, ar spalva, pavyzdžiui, 
fontanas
- objektai, kurių atstumas nuo kameros keičiasi
- maži objektai
- objektai esantys priekyje ir fone
- kai naudojate specialius filtrus
- objektai esantys ekrano kampe
Live View
MENU
Info Overlay
Show Grid
Histogram
Bright/Dark Area
Autofocus Method
Cancel
OK
OK
OFF
OFF
K-5 II_LIT.book  Page 172  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM