Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
182
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
*1 Galimas tik kai [Autofocus Method] (Autofokuso metodas) yra I ar i, ir fokuso 
režimas yra l ar AF taško įjungimo ratukas nustatytas j (Select (Išrinkti)).
2
Pasirinkite objektą ekrane ir iki pusės nuspauskite užrakto 
paleidimo mygtuką.
Autofokuso sistema apdoroja.
Kai fokuso režimas nustatytas \, pasukite fokusavimo žiedą 
kol subjektas bus ryškus fokusavimo ekrane.
3
Iki galo nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Prasidės judamo vaizdo filmavimas.
4
Iki galo nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką dar kartą.
Įrašymas bus sustabdytas.
Laikykite 
nuspaudę 4 
mygtuką 
Perjungia keturkrypčio selektoriaus (2345) funkciją 
pakeisti AF tašką ar tiesioginio mygtuko veikimą.
4
Gražina AF taško vietą į centrą (kai AF taško keitimas 
yra įjungtas).
Keturkryptis 
selektorius 
(2345)
AF taško keitimas (kai AF taško keitimas yra įjungtas).
Atvaizduojamos zonos perkėlimas (vaizdo padidinimo 
metu).
• Kai [Sound] (Garsas) nustatyta g (On), fotoaparato veikimo garsai taip 
pat registruojami. Kai įrašote filmą, uždėkite fotoaparatą ant trikojo 
ir nejudinkite kai įrašinėjate.
• Kai filmuojate, autofokusas neveikia.
• Blykstės negalima naudoti.
• Kai filmuojate naudodami vaizdo apdirbimą, kaip skaitmeninį filtrą, kai kurie 
kadrai gali būti nenurodyti.
• Jei bus aukšta temperatūra fotoaparato viduje per filmo įrašymą, įrašas 
gali būti nutrauktas, siekiant apsaugoti fotoaparato elektrinę grandinę.
K-5 II_LIT.book  Page 182  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM