Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
185
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
Jūs galite užfiksuoti atskirą kadrą iš įrašyto video ir išsaugoti JPEG 
formatu.
1
Paspauskite keturkryptį selektorių 
(2) žingsnyje 3 183 psl. sustabdyti 
filmą, ir kadrą norėdami užfiksuoti 
nuotrauką.
Kai sustabdyta, jūs galite pridėti vieną 
kadrą prie filmo naudodami keturkryptį 
selektorių (45).
Kadro numeris ir visas nuotraukų 
skaičius atsiras viršuje dešiniame ekrano 
kampe.
2
Paspauskite L mygtuką.
Ekrane atsiras patvirtinimo meniu langas.
3
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite [Save as] 
(Išsaugoti kaip) ir paspauskite 4 mygtuką.
Užfiksuotas vaizdas yra išsaugomas su nauju failo pavadinimu.
Filmas gali būti sudalintas ir nenorimi segmentai gali būti ištrinti.
1
Paspauskite Q mygtuką.
Persijungiama į atkūrimo režimą.
2
Naudodamiesi keturkrypčiu selektoriumi (45), pasirinkite 
pageidaujamą vaizdą groti.
Ekrane vaizduojamas pirmas filmuko kadras.
Nuotraukos užfiksavimas iš video
Filmų redagavimas
Movie 10min00sec
90/1800
90/1800
AE-L
Kadrų skaičius/Viso kadrų
K-5 II_LIT.book  Page 185  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM