Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
186
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
3
Paspauskite keturkryptį selektorių (3).
Ekrane atsiras atkūrimo režimo paletė.
4
Paspausdami keturkryptį selektorių (2345) išrinkite 
[
(Movie Editing (Filmo redagavimas)) ir paspauskite 4 
mygtuką.
Ekrane atsiras filmo redagavimo meniu langas.
5
Pasirinkite taškus kur jūs norite 
dalinti filmą.
Pirmas kadras nuo dalinimo taško 
yra rodomas ekrano viršuje.
Iki keturių taškų galima pasirinkti 
(sudalinti į penkis segmentus).
Galimos operacijos
Tęskite žingsnį 9 jei nenorite ištrinti jokio segmento.
6
Paspauskite i mygtuką. 
Ekrane yra atvaizduojamas vaizdų pasirinkimas trynimui.
Keturkryptis selektorius (2) Judamų vaizdų atkūrimas arba atkūrimo 
pristabdymas.
Keturkryptis selektorius (5) Perkelia 1 sekundę į priekį (pauzės metu).
Perkelia iki sekančio dalinimo taško 
(pauzės metu).
Keturkryptis selektorius (4) Perkelia 1 sekundę atgal (pauzės metu).
Perkelia iki prieš tai buvusio dalinimo taško 
(pauzės metu).
Galinis ratukas (S)
Garso kontrolė (6 lygiai)
|
 mygtukas
Patvirtina/atšaukia dalinimo taškus.
00
min
00
sec
10
min
00
sec
MENU
Exit
OK
OK
K-5 II_LIT.book  Page 186  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM