Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
214
Fo
to
gra
favi
m
o nu
sta
tymai
6
Kai [One Push File Format] (Vieno paspaudimo formatas) priskirtas 
|
/Y mygtukui, jūs galite laikinai keisti bylų formatus.
1
[A Rec. Mode 5] (Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[Button Customization] (Mygtuko priskirimas) ir paspauskite 
keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [Button Customization] (Mygtuko priskirimas) meniu 
langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių (23), išrinkite [|/Y 
Button] ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [|/Y Button] langas.
3
Paspauskite keturkryptį selektorių (5).
4
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23) išrinkite [One Push File 
Format] (Vieno paspaudimo 
formatas) ir paspauskite 4 
mygtuką.
5
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite [Cancel 
after 1 shot] (Nutraukti po vieno kadro), ir paspauskite 
keturkryptį selektorių (45) išrinkti O ar P.
Laikinai pakeisti bylos formatui naudokite |/Y mygtuką
O
Po užfiksuoto kadro grįžtama prie standartinio formato. 
(gamyklinė nuostata)
P
Nustatymai atšaukiami, kai atliekiama operacija.
- vėl paspaustas |/Y mygtukas
- Q mygtukas ar 3 mygtukas yra nuspaustas
- išjungtas fotoaparato maitinimas
- pasuktas režimo išrinkimo diskas
MENU
OK
GPS
RAW
GPS
OK
Electronic Level
Digital Preview
Composition Adjust.
One Push File Format
Exposure Bracketing
RAW/Fx Button
Cancel
K-5 II_LIT.book  Page 214  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM