Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
217
6
Fo
to
grafa
vimo n
ustatyma
i
*1 Spalvos temperatūra (K) parodytos aukščiau yra apytikrės. Tai nerodo tikslių spalvų.
*2 CTE = Color Temperature Enhancement.
1
Fotografavimo režimu paspauskite keturkryptį selektorių (4).
Ekrane atsiras [White Balance] (Baltos spalvos balansas) meniu langas.
Fone bus rodomas paskutinis nufotografuotas kadras po įjungimo.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23) norėdami pasirinkti baltos 
spalvos balaną.
Kai J pasirinkta, paspauskite keturkryptį 
selektorių (5) ir naudodamiesi 
keturkrypčiu selektoriumi (23), 
išrinkite D, N, W, ar L.
Tęskite žingsnį 6 jei nereikia 
keisti parametrų. 
Galimos operacijos
CTE
Spalvos tono sustiprinimui naudokite 
šį nustatymą.
-
K
Manual 
(Rankinis) 1-3
Naudokite rankiniu būdu reguliuoti 
Baltos spalvos balansą priklausomai 
nuo apšvietimo fotografuojant. Jūs 
galite išsaugoti iki trijų nustatymų.
-
K
Color 
Temperature 
(Spalvinė 
temperatūra) 
1~3
Naudokite skaitmenis nustatant 
spalvinę temperatūrą. Jūs galite 
išsaugoti trys nuostatas.
-
Baltos spalvos balansas nustatytas į F kai fotografavimo režimas 
nustatytas B (Green (Žalia)), ar nustatytas Xpro procesas.
Pagrindinis jungiklis (|) Galite naudoti Digital Preview peržiūrėti koks 
nustatymas parinktas foninei nuotraukai. 
(Negalima Live View režime.)
L
 mygtukas
Išsaugo fono nuotrauką. (Negalima su Live 
View.)
Punktas
Setting (Nustatymas)
Spalvinė 
temperatūra 
*1
Cancel
Check
White Balance
Auto
OK
OK
MENU
AE.L
CTE
K1
1
K-5 II_LIT.book  Page 217  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM