Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
220
Fo
to
gra
favi
m
o nu
sta
tymai
6
6
Kai yra išrinkta taško sritis, paspausdami keturkryptį selektorių 
(2345), perkelkite rėmelį į zoną, kurią pageidaujate 
išmatuoti.
7
Paspauskite 4 mygtuką.
Baltos spalvos balansas pamatuotas, ir ekrane vėl atsiras langas, 
kuris buvo atvaizduojamas 3 žingsnyje.
Reguliuokite baltos spalvos balansą jei reikia.
Jeigu matavimas yra nesėkmingas, ekrane atsiras [The operation could 
not be completed correctly] (Operacija negali būti įvykdyta teisingai). 
Paspausdami 4 mygtuką, permatuokite baltos spalvos balansą.
8
Dusyk paspauskite 4 mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
Galite kopijuoti fotografijos baltojo balanso nustatymą ir išsaugokite jį kaip 
Manual White Balance.
1
Peržiūros režime, atvaizduokite ekrane vaizdą su baltojo 
balanso nustatymu, kurį norite kopijuoti.
• Jeigu vaizdas yra pernelyg pereksponuotas arba nepakankamai 
eksponuotas, nebus galima sureguliuoti baltos spalvos balanso. 
Tokiu atveju, pirmiausia sureguliuokite atitinkamą ekspoziciją ir po 
to sureguliuokite baltos spalvos balansą.
• Kai pasirinktas režimas C (Movie (Judami vaizdai)), baltos spalvos balansas 
negali būti išmatuotas. Nustatykite baltos spalvos balanso vertę ekspozicijos 
režime kitą nei C prieš filmuojant.
Baltos spalvos balanso nuostatų išsaugojimas 
nufotografuotame vaizde
Tik nuotraukų baltos spalvos balanso nustatymas gali būti nukopijuotas. 
Sekantys vaizdai negali būti pasirinkti.
- Daugkartinės ekspozicijos vaizdas
- Index vaizdas
- Vaizdai nufotografuoti filmuojant
K-5 II_LIT.book  Page 220  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM