Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
244
Fo
to
gra
favi
m
o nu
sta
tymai
6
Atstato A1 išsaugotus nustatymus į A5 gamyklinius nustatymus.
1
Pasirinkite [Reset USER Mode] (USER režimo atšaukimas) 
Ekrane atsiras [Reset USER Mode] (USER režimo atšaukimas) meniu 
langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) pasirinkite [A1] 
iki [A5] ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
3
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(2), išrinkite [Reset] (Atšaukimas) 
o po to paspauskite 4 mygtuką.
Fotoaparato parametrams bus grąžintos 
pradinės (gamyklinės) 
A
 nuostatos.
Gamyklinių nuostatų grąžinimas
Reset USER Mode
OK
OK
Cancel
Reset
Resets USER1 custom mode
to default settings and name
USER1
MENU
K-5 II_LIT.book  Page 244  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM