Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
249
Atkūrimo funkcijos
7
Atkūrimo metodo išrinkimas
Jūs galite nustatyti pradinį didinimą, kai didinate vaizdus, ar rodyti Šviesių/
Tamsių plotų perspėjimą, ir ar automatiškai sukti vaizdus atkuriant, 
kai jie buvo fotografuoti vertikaliai laikant fotoaparatą.
1
Išrinkite [Quick Zoom] (Greitas artinimas) [Q Playback 1] 
(Atkūrimo režimas) meniu ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23), pasirinkite didinimą 
ir paspauskite 4 mygtuką.
Pasirinkite iš [Off] (Išjungta) (gamyklinė 
nuostata), [×2], [×4], [×8], [×16] ar [×32].
3
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite [Bright/
Dark Area] (Šviesi/tamsi zona) ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (45) išrinkti O ar P.
4
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite [Auto 
Image Rotation] (Automatinis vaizdo pasukimas) ir 
paspauskite keturkryptį selektorių (45) išrinkti O ar P.
5
Paspauskite 3 mygtuką.
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkimą.
O
Peržiūros režime, vaizdas automatiškai pasukamas priklausomai nuo 
informacijos, kai [23. Saving Rotation Info] (Pasukimo informacijos 
išsaugojimas) [A Custom Setting 3] (Vartotojo nuostata) meniu 
nustatytas [On] (Įjungta) ar vaizdo pasukimo informacija išsaugojama 
[Image Rotation] (Vaizdo pasukimas) (260 psl.). (gamyklinė nuostata)
P
Vaizdas automatiškai nebus pasukamas peržiūros režime.
Šviesių/Tamsių plotų perspėjimas nerodomas Detalios informacijos ekrane ir 
RGB histogramoje. 
MENU
1
OK
x2
x4
x8
x16
x32
OK
Off
Slideshow
Quick Zoom
Bright/Dark Area
Auto Image Rotation
Delete All Images
Cancel
K-5 II_LIT.book  Page 249  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM