Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
260
7
Atkūrimo funkcijos
Vaizdų pasukimas
Jei fotografuota šiuo fotoaparatu vertikaliai, vertikalios pozicijos sensorius 
aktivuojasi ir pasukimo informacija leidžia atkūrti vaizdą teisingą vaizdo 
orientacija. Jūs galite keisti sukimo informacija ir išsaugoti vaizdą 
naudojant sekančią procedūrą.
1
Pasirinkite vaizdą, kurį norėsite pasukti peržiūros režime.
2
Paspauskite keturkryptį selektorių (3).
Ekrane atsiras atkūrimo režimo paletė.
3
Paspausdami keturkryptį selektorių (2345), išrinkite 
s
(Image Rotation (Vaizdo pasukimas)) ir paspauskite 
4
mygtuką.
Pasirinktas vaizdas pasuktas 90° padidėja ir parodomi keturi glausti 
vaizdai.
• Kai [23. Saving Rotation Info] (Pasukimo informacijos išsaugojimas) 
[A Custom Setting 4] (Vartotojo nuostata) meniu nustatyta į [Off] (Išjungta), 
nuotraukos pasukimo informacija nesaugoma, kai fotografuojama.
• Kai [Auto Image Rotation] (Automatinis vaizdo pasukimas) (249 psl.) 
[Q Playback 1] (Atkūrimo režimas) meniu nustatyta į O (On), vaizdas 
su nuotraukos pasukimo informacija automatiškai pasukamas peržiūrint.
• Negalite pakeisti apvertimo informacijos.
- kai nuotrauka apsaugota
- kai apvertimo informacija nesaugoma kartu su nuotrauka
- kai [Auto Image Rotation] (Automatinis vaizdo pasukimas) (249 psl.) 
[Q Playback 1] (Atkūrimo režimas) meniu nustatytas P (Off)
• Filmai negali būti pasukami.
K-5 II_LIT.book  Page 260  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM