Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
263
7
Atkūrimo funkcijos
Galimos operacijos
4
Paspauskite i mygtuką.
Ekrane atsiras trynimo patvirtinimo meniu langas.
5
Paspausdami keturkryptį selektorių (2), išrinkite [Select & 
Delete] (Išrinkti ir ištrinti) o po to paspauskite 4 mygtuką.
Išrinktieji vaizdai yra ištrinami.
Jūs galite ištrinti išrinktą aplanką ir visus vaizdus, esančius tame aplanke.
1
Pasukite galinį ratuką (S) du spragtelėjimus į kairę (link f) 
Peržiūros režime.
Ekrane atsiras aplanko atvaizdavimo langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(2345) pasirinkite aplanką 
trynimui, o po to paspauskite i 
mygtuką.
Ekrane atsiras aplanko trinimo 
patvirtinimo meniu langas.
Keturkryptis 
selektorius 
(2345)
Judinamas pasirinkimo rėmelis.
4
 mygtukas
Pridėti O ir pasirinkti vaizdą. Paspauskite vėl grįžti 
į P. Apsaugoti vaizdai (Z) nebus pasirinkti.
Galinis ratukas 
(S)
Rodomas pilnas vaizdas pasirinktas išrinkimo 
rėmeliu. Spauskite keturkryptį selektorių (45) 
peržiūrėti ankstesnį ar sekantį vaizdą, kai vaizdas 
rodomas visame ekrane.
Aplanko trinimas
100_0105
50
100
101
102
103
104
105
K-5 II_LIT.book  Page 263  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM