Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
265
7
Atkūrimo funkcijos
1
Atkūrimo režimu paspauskite keturkryptį selektorių (3).
Ekrane atsiras atkūrimo režimo paletė.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių (2345) pasirinkite 
Z
(Protect (Apsauga)) ir paspauskite 4 mygtuką.
Ekrane atsiras išrinkti vaizdai trynimui.
3
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23) pasirinkite [Single Image] 
(Pavienis vaizdas) ar [All Images] 
(Visus vaizdus) ir paspauskite 4 
mygtuką. 
Jei pasirinkote [All Images] (Visus 
vaizdus), žiūrėkite žingsnį 5. 
4
Paspausdami keturkryptį selektorių (45), išrinkite vaizdą, 
kurį pageidaujate apsaugoti.
5
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(2), išrinkite [Protect] (Apsauga) ir 
paspauskite 4 mygtuką.
Pasirinkite [Unprotect] (Nuimti apsaugą) 
norėdami atšaukti pasaugojimą.
Vaizdas yra apsaugotas ir ekrano viršuje 
dešinėje pusėje atsiras Y ženklelis.
Kartodami nuo 4 ir 5 žingsnių veiksmus, 
apsaugokite kitus vaizdus.
Jei pasirinkote [All Images] (Visus vaizdus) 3 žingsnyje, fotoaparatas grįš 
į peržiūros režimą. 
6
Paspauskite 3 mygtuką.
Fotoaparatas persijungs į fotografavimo režimą.
MENU
All Images
Single Image
OK
OK
100-0105
100-0105
MENU
OK
OK
Unprotect
Protect
Exit
K-5 II_LIT.book  Page 265  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM