Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
273
8
Va
izdų
 ap
doro
jim
as
6
Paspauskite 4 mygtuką.
Ekrane atsiras patvirtinimo meniu langas.
7
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite [Save as] 
(Išsaugoti kaip) ir paspauskite 4 mygtuką.
Pakeistas vaizdas bus išsaugomas kaip naujas vaizdas.
Iškerpa pageidaujamą vaizdo dalį ir išsaugo jį kaip naują vaizdą. 
Keitimo santykis irgi gali būti pakeistas. 
1
Atkūrimo režime išrinkite vaizdą apkirpimui.
2
Paspauskite keturkryptį selektorių (3).
Ekrane atsiras atkūrimo režimo paletė.
3
Paspausdami keturkryptį selektorių (2345) pasirinkite 
o
(Cropping (Apkirpimas)) ir paspauskite 4 mygtuką.
Apkirpimo rėmelis parodo apkirpimo dydį ir poziciją ekrane.
4
Išrinkite apkerpamos zonos dydį 
ir padėtį naudodami apkirpimo 
rėmelį.
Vaizdo dalies nukirpimas (Nukirpimas)
• Galima pakeisti tik JPEG ir RAW failų dydžius, nufotografuotus šiuo 
fotoaparatu.
• Vaizdai sumažinti S ar Z negali būti karpomi šiuo fotaparatu.
OK
MENU
INFO
3:2
K-5 II_LIT.book  Page 273  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM