Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
274
Va
izdų
 ap
doro
jim
as
8
Galimos operacijos
5
Paspauskite 4 mygtuką.
Ekrane atsiras patvirtinimo meniu langas.
6
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite [Save as] 
(Išsaugoti kaip) ir paspauskite 4 mygtuką.
Apkirptas vaizdas yra išsaugomas kaip nauja vaizdas.
Galinis ratukas (S)
Pakeičiamas apkirpimo rėmelio dydis.
Keturkryptis selektorius 
(2345)
Judinamas apkirpimo rėmelis.
M
 mygtukas
Keiskite keitimo santykį. Pasirinkite [3:2], [4:3], 
[16:9] ar [1:1]. Vaizdas gali būti sukamas nuo -
45° iki +45° kas 1°.
|
 mygtukas
Apkirpimo rėmelis pasukamas 90°. 
|
atsiranda, kai apkirpimo rėmelio dydis gali 
būti pasuktas.
Aspect Ratio
Image Rotation
MENU
3:2
±0°
K-5 II_LIT.book  Page 274  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM