Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
26
Pri
eš n
aud
oj
an
tis šiu
o fotoa
pa
ratu
1
i =
 mygtukas
Nustato fokusavimo vietą 
ir laikinai leidžia rankinį 
fokusavimą. (126 psl.)
j U
 (Live View (Tiesioginė 
peržiūra)) mygtukas
Rodo tiesioginę peržiūrą 
k 4
 mygtukas
Kai ekrane yra atvaizduojamas 
valdymo skydelis arba meniu 
langas, paspauskite mygtuką 
norėdami patvirtinti pasirinktą 
objektą.
Kai AF taškas nustatyta j 
(Select (Išrinkti)), paspauskite šį 
mygtuką leisti arba neleisti keisti 
AF tašką. 
l
Keturkryptis selektorius 
(2345) 
Nustatymo meniu lange 
iškviečiamas fotografavimo 
režimas/Blykstės režimas/Baltos 
spalvos balansas/Vartotojo 
vaizdo nustatymo meniu. 
(86 psl.)
Kai ekrane yra atvaizduojamas 
valdymo skydelis arba meniu 
langas, pasinaudokite tai, 
perkeliant žymeklį arba 
pakeičiant punktus.
Kai AF taškas nustatyta j 
(Select (Išrinkti)), naudokite šį 
mygtuką keisti AF tašką. 
m 3
 mygtukas
Rodoma [A Rec. Mode 1] 
psl.). Paspauskite šitą mygtuką 
kai meniu rodomas sugrįžti į 
buvusį ekraną.
K-5 II_LIT.book  Page 26  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM