Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
280
Va
izdų
 ap
doro
jim
as
8
7
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23), išrinkite [Use filters in 
combination] (Filtrų naudojimas 
kombinuojant) ar [Save as] 
(Išsaugoti kaip).
Jeigu pageidaujate tam pačiam vaizdui 
pritaikyti papildomus filtrus, pasirinkite 
[Use filters in combination] (Filtrų 
naudojimas kombinuojant).
8
Paspauskite 4 mygtuką.
Jei [Use filters in combination] (Filtrų naudojimas kombinuojant) buvo 
pasirinktas, ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas 
4 žingsnyje.
Jei pasirinkta [Save as] (Išsaugoti kaip) vaizdas, apdorotas naudojantis 
filtru yra išsaugomas kaip naujas vaizdas.
Paimkite filtrų efektus iš vieno vaizdo ir panaudokite juos kitam vaizdui.
1
Atkūrimo režime išrinkite vaizdą apdorotą filtrais.
2
Pasirinkite D (Digital Filter (Skaitmeninis filtras)) atkūrimo 
režimo funkcijose ir paspauskite 4 mygtuką.
Fotografuojant (165 psl.), gali būti kombinuojami 20 filtrų, kartu su 
skaitmeniniais, tame pačiame vaizde.
Filtrų efektų atstatymas
MENU
OK
Cancel
Save as
Use filters in combination
Continue selecting filters?
Continue selecting filters?
OK
K-5 II_LIT.book  Page 280  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM