Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
281
8
Va
izdų
 ap
doro
jim
as
3
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23) išrinkite [Recreating filter 
effects] (Skaitmeninių filtrų efektų 
atkūrimas) ir paspauskite 4 
mygtuką.
Atsiranda pasirinkto vaizdo filtrų rinkinio 
istorija.
4
Parametrų patikrinimui spauskite 
M
 mygtuką.
Jūs galite patikrinti filtro parametrus.
Paspauskite M mygtuką iki pusės 
grįžti į būsenos ekraną.
5
Paspauskite 4 mygtuką.
Ekrane atsiras vaizdo išrinkimo meniu langas.
6
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(45), išrinkite vaizdą tiems 
patiems filtro efektams ir 
paspauskite 4 mygtuką.
Jūs galite pasirinkti tik tą vaizdą, kuris 
nebuvo apdorotas filtrų efektais.
Ekrane atsiras patvirtinimo meniu langas.
7
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite [Save as] 
(Išsaugoti kaip) ir paspauskite 4 mygtuką.
Filtru vaizdas yra apdorotas ir išsaugomas kaip naujas vaizdas.
Jei [Searching for the original image] (Originalios nuotraukos paieška) 
pasirinkta 3 žingsnyje, originalus vaizdas gali būti ištrauktas prieš skaitmeninio 
filtro panaudojimą. Jei originalus vaizdas nebus išsaugotas SD atminties 
kortelėje, pranešimas [Original image, prior to digital filter application, is not 
found] (Pradinio vaizdo iki filtro taikymo, nėra) atsiras.
MENU
Searching for the original image
Applying the digital filter
Recreating filter effects
OK
OK
MENU
1.
5.
9.
13.
17. - -
2.
6.
10.
14.
18. - -
3.
7.
11.
15.
19. - -
4.
8.
12.
16.
20. - -
100-0001
100-0001
INFO
OK
OK
Details
Reapplies following digital filter
Reapplies following digital filter
effects from previous image
effects from previous image
MENU
Performs digital filter
processing to this image
Performs digital filter
processing to this image
100-0001
100-0001
OK
OK
K-5 II_LIT.book  Page 281  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM