Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
282
8
Va
izdų
 ap
doro
jim
as
RAW vaizdo padorojimas
Jūs galite nufotografuotus RAW vaizdus konvertuoti į JPEG arba TIFF 
vaizdus.
1
Atkūrimo režimu paspauskite keturkryptį selektorių (3).
Ekrane atsiras atkūrimo režimo paletė.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių (2345) pasirinkite 
h
(RAW Development (RAW apdorojimas)) o po 
to paspauskite 4 mygtuką.
Ekrane atsiras apdorojimo metodų pasirinkimas.
3
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23) išrinkite [Developing a Single 
Image] (Pavienio mėgstamo vaizdo 
plėtojimas), ir paspauskite 4 
mygtuką.
Yra atvaizduojami vaizdo failo 
parametrai.
Tęskite žingsnį 6 jei nereikia keisti 
parametrų.
Jei nėra vaizdų galimų apdoroti, atsiras [No image can be processed] 
(Nėra vaizdo apdorojimui).
RAW failai, nufotografuoti tik šiuo fotoaparatu gali būti redaguojami. RAW failai 
ir JPEG failai nufotografuoti kitais fotoaparatas, negali būti redaguojami šiuo 
fotoaparatu.
Vieno RAW vaizdo apdorojimas
MENU
OK
Developing Multiple Images
Developing a Single Image
OK
K-5 II_LIT.book  Page 282  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM