Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
286
Va
izdų
 ap
doro
jim
as
8
4
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23), išrinkite [Develop images as 
shot] (Plėtoti nuotrauką kaip 
fotografavimą) ar [Develop images 
with modified settings] (Plėtoti 
nuotrauką su koreguotais 
nustatymais).
Keisti parametrus, pasirinkite [Develop 
images with modified settings] (Plėtoti 
nuotrauką su koreguotais nustatymais).
5
Paspauskite keturkryptį selektorių 
(2345) norėdami pasirinkti 
[File Format] (Failo formatas), 
[Recorded Pixels] (Įrašomo vaizdo 
raiška) ir [Quality Level] (Kokybės 
laipsnis).
Jei [TIFF] yra pasirinktas, [Recorded 
Pixels] (Įrašomo vaizdo raiška) ir [Quality 
Level] (Kokybės laipsnis) nustatymai negalimi.
Kai [Develop images with modified settings] (Plėtoti nuotrauką su 
koreguotais nustatymais) pasirinkta, žiūrėkite 283 psl. pakeisti į kitus 
parametrus. Visi vaizdai apdoroti tais pačiais nustatymais.
6
Paspauskite 4 mygtuką.
Ekrane atsiras patvirtinimo meniu langas.
7
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite [Save as] 
(Išsaugoti kaip) ir paspauskite 4 mygtuką.
Pasirinkti RAW vaizdai yra apdoroti ir išsaugoti kaip nauji vaizdai.
MENU
OK
OK
Develop images as shot
Develop images with
modified settings
RAW
RAW
JPEG
JPEG
MENU
OK
File Format
File Format
JPEG
16
M
K-5 II_LIT.book  Page 286  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM