Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
288
9
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
kei
tim
as
Kaip naudotis nustatymų meniu
Išrenkami pagrindiniai meniu punktai susiję su fotoaparatu [R Set-up] 
(Nustatymas) meniu.
[R Set-up 1-4] (Nustatymas) meniu lange atlikite šiuos nustatymus.
Fotografavimo/Atkūrimo režimu paspauskite 3 mygtuką 
ir naudodamiesi keturkrypčiu selektoriumi (45), atvaizduokite 
[R Set-up 1-4] (Nustatymas) meniu. 
Išsamesnė informacija apie tai, kaip naudotis meniu yra pateikta „Meniu 
Nustatymų meniu įrankiai
Meniu
Punktas
Funkcija
Puslapis
R
1
Language/u 
(Kalba)
Naudojama pasirinkti kalbą, kuria 
ekrane bus atvaizduojami meniu langai 
ir įspėjamieji pranešimai.
Date Adjustment 
(Datos nustatymas) Nustatomas datos formatas ir laikas.
World Time 
(Pasaulio laikas)
Nustatykite vietos datą ir laiką ekrane, 
kad jie galėtų būti rodomi kartu su 
vietiniu laiku keliaujant.
Text Size (Šrifto 
dydis)
Nustatykite teksto dydį elemento 
pasirinkto atitinkamai meniu ekrane.
Beep (Pyptelėjimas) Pyptelėjimo tono įjungimas/išjungimas. 298 psl.
Guide Display 
(Vadovo 
atvaizdavimas)
Nustatomas indikatorių atvaizdavimas 
ekrane.
Status Screen 
(Būsenos ekranas)
Nustatykite ekrano spalvą būsenos 
ekrane ir valdymo panelėje.
K-5 II_LIT.book  Page 288  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM